Medlemmerne i NFSA

Netværket er i konstant udvikling og for tiden er vi ved at udvide så endnu flere kan komme med. Nedenfor ses de organisationer, som pr. januar 2020 er medlemmer af Netværk for Socialt Ansvar.

2 Timer om Ugen henvender sig til frivillige i Odense, der gerne vil støtte inklusion af flygtninge og flersprogede børn. Tosprogede børns (5-8 år) sproglige og kulturelle udvikling støttes ved, at hvert barn bliver matchet med en voksen, der tilbringer to timer om ugen med barnet.

Indsatsen bidrager til, at børn med dansk som andetsprog, og flygtninge som har fået opholdstilladelse, i både bogstavelig og overført forstand løfter hovedet, føler sig på højde med deres danske kammerater og går gennem skolen med glæde og gode resultater.

Besøg os her.

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. AskovFondens løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet. AskovFondens seks afdelinger tilbyder hjælp og støtte til over 2.000 mennesker hvert år.

Besøg os her.

Baba arbejder med etniske minoritetsfædre og når ind til en målgruppe, som det offentlige ikke kan nå.

Baba samler mange forskellige etniciteter i lokale fællesskaber, hvor de sammen arbejder for at blive aktive fædre og gode rollemodeller for deres børn, så risikoen for at ende i kriminalitet, ingen uddannelse eller radikalisering er minimal.

Baba opbygger ligeledes tillid mellem fædre og lokale aktører og styrker fædrenes tillid til egne evner som far og sikrer, at fædrene tilegner sig ny viden om muligheder for deltagelse i deres børns liv. Baba er et ord for far, der går igen i mange kulturer. Baba er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.
Besøg os her.

BROEN Danmark har frivillige foreninger i hele landet, som hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid i lokale foreninger og klubber. BROEN hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten.

BROENs lokale foreninger består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab med andre børn og voksne rollemodeller. BROENs lokalforeninger arbejder tæt sammen med den enkelte kommune.
 

Bryd Tavsheden kæmper for alle børn og unges rettighed til et liv uden vold. Bryd Tavsheden er en forening baseret på frivillighed, som tilbyder anonym rådgivning og hjælp til børn og unge, der oplever vold i familien eller deres kæresteforhold.

Gennem et stort udvalg af rådgivningstilbud som Brevkassen, Chatten og Telefonen, giver Bryd Tavsheden børn og unge i alderen 13-24 år muligheden for at snakke om det, der er svært. Der er derudover mulighed for personlige samtaler med en professionel rådgiver i Basen og en mobil rådgivning RejseBasen. Bryd Tavsheden afholder desuden temadage om vold på skoler og ungdomsuddannelser.

Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som motiverer kvinder til at blive stærke mødre og aktive medborgere i deres lokalsamfund. Bydelsmødre når ud til de isolerede kvinder, som det offentlige system har svært ved at nå, og tilbyder lokale fællesskaber, viden om samfundets tilbud og muligheder. De støtter kvinder til at involvere sig, blive en del af samfundet og tage ansvar for sig selv, deres familie og børn - og om muligt, at komme i uddannelse og job. Indsatsen styrker kvinderne, deres familier og lokalsamfundet.

Bydelsmødre er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Besøg os her.

Børnehjælpsdagen styrker anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Målet er at ruste dem tilvoksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse, komme i arbejde og blive selvforsørgende. Den danske hjælpeorganisation står bag en bred vifte af tilbud - projekter, camps og 1-dags-arrangementer - som børn og unge kan deltage i.

Tilbuddene har fokus på bevægelse, motorik, sundhed, ernæring samt mental robusthed, livsduelighed, herunder relationer og netværk.

Besøg os her.

Børns voksenvenner arbejder på frivillig basis for at skabe værdifulde venskaber mellem børn og unge med spinkle eller svære familieforhold og ressourcestærke voksne.

Børn, der vokser op med en begrænset voksenkontakt, oplever ofte ensomhed og mindreværd, og derfor har de et øget behov for tryghed og støtte. Den indsats yder Børns Voksenvenner igennem etableringen af venskaber.
Visionen er at bidrage til en positiv livsvarig forskel for børn og unge, der har det svært.
 

Cykling uden alder er på en vigtig mission: at give de ældre ret til vind i håret. Hver dag kan du møde 450 rickshaws med røde kalecher rundt om i Danmark.

Cykel-piloter inviterer ældre på plejehjem ud i rickshaw og sammen får de nye oplevelser og frisk luft.

Cykelturene er magiske. De bringer smilet frem hos alle, bryder ensomheden og styrker fællesskabet. Generationer mødes og nye venskaber opstår.

Besøg os her.

Café Exit er en vej ud af fængslet og ind i samfundet som bidragende borger. Som en del af civilsamfundet arbejder vi på at mindske kriminel adfærd og dermed antallet af ofre. Det gør vi ved at tilbyde et meningsfuldt alternativ i form af sunde relationer og inkluderende fællesskaber.

Café Exit tilbyder socialrådgivning og mentorforløb, gældsrådgivning, vejledning om job og uddannelse, samtaler med terapeut og psykolog, netværksrådslagning samt en række sociale og kulturelle aktiviteter.

Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus.

Besøg os her.

Come Together er en frivillig mentorordning for udsatte unge. Mentorordningen henvender sig til unge imellem 15 og 35 år, der mangler en ressourcestærk voksen i deres netværk. De unge kan have problemer med ensomhed, psykiske lidelser eller have haft et misbrug.

En fælles ting for alle de unge der er en del af Come Together er, at de alle har brug for støtte til at komme et skridt videre i deres liv. Mentorerne er voksne over 20 år, der har tid og energi til at være sammen med den unge omkring nogle gode oplevelser.

Besøg os her.

Danmarks Børn er en frivillig organisation, som arbejder på at skabe trygge og gode vilkår for udsatte børn og familier. Danmarks Børn arbejder langsigtet for implementering og overholdelse af Børnekonventionen og Menneskeretskonventionen, således at Danmark får værdige relevante og demokratiske sociallove og retssikkerhed.

Danmarks Børn samarbejder positivt med erhvervsliv, offentlige og private.


Besøg os her.
Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.
Danner har mere end 36 års erfaring med at støtte og rådgive voldsudsatte kvinder og deres børn.
Ud over at drive et krisecenter laver Danner oplysningsarbejde for at bryde tabu om vold i nære relationer. Internationalt bekæmper Danner vold mod kvinder og drager omsorg for deres liv og rettigheder i samarbejde med krisecentre og kvinderettighedsorganisationer.
  

Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsnetværk i Danmark arbejder for at integrere flygtninge i det danske samfund. Indsatsen tager afsæt i mødet mellem flygtninge og frivillige og har til formål at give flygtninge en god start i Danmark og styrke deres muligheder for at gennemføre en uddannelse, finde et job, et socialt netværk og deltage i samfundslivet generelt.

Frivillignetværket består af over 8.000 frivillige, som er organiseret i selvstændige foreninger og netværk, der har en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Besøg os her.

Dansk Skoleskak har den nationale kompetence inden for skoleskak, og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode til at styrke børn og unges faglige og sociale udvikling.

Dansk skoleskaks formål er at hjælpe til et liv med læring og uddannelse, og i alt 60.000 elever og 600 skoler i 95 kommuner er aktive. Dansk Skoleskak arbejder ud fra evidensbaserede læringskoncepter, hvis effekter er undersøgt og formidlet internationalt.

Besøg os her.

Dansk Stalking Center er Nordens første specialiserede videns- og interventionscenter om stalking.
Dansk Stalking Center arbejder med at forbedre stalkingudsattes vilkår og indsamler og formidle viden om stalking blandt fagpersoner og i befolkningen.

Stalkingudsatte og deres børn, samt andre i deres nære sociale netværk, tilbydes psykosocial rådgivning, psykologbehandling både individuelt og i grupper samt juridisk rådgivning. Stalkere har også mulighed for at komme i behandling hos Dansk Stalking Center.

Besøg os her.

De grønne pigespejdere har 100 års erfaring med at lave udfordrende friluftsaktiviteter for piger. Deres aktiviteter får piger til at turde mere - også at lave fejl.

Hos De grønne pigespejdere får pigerne et frirum, hvor de ikke skal tænke på deres køn og de forventninger, der ligger til dem, men bare kan være, som de er. Der er ikke noget glasloft i skoven, så med naturen som ramme oplever pigerne, at det er i orden at lave fejl, og at de altid har et stærkt fællesskab i ryggen.

Besøg os her.

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer. Sammen med foreningerne får vi danskerne ud i naturen og ind på banen. Børn og seniorer, begyndere og rutinerede


DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle.

Besøg os her.

Dialog Forum er en forening, der blev etableret i 2002 med det formål at fremme dialog i samfundet. Foreningen arrangerer bl.a. Culture of Coexistence - Interreligious Music Galla samt Dialogskole, hvor gæstelærere afholder rollemodelaftener for unge studerende.

Derudover står Dialog Forum bag det årlige arrangement Dialog-priser, som overrækkes til personer og foreninger som en hyldest og ære for særligt dialogfremmende arbejde mv.

Besøg os her.

Familiestøtten hjælper økonomisk trængte børnefamilier, ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til modtagerfamilien, og bliver matchet så de har børn af samme køn, men et par år ældre. Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at arve, for den udsatte familie.

Dette giver familierne en sikkerhed og en tryghed, og en generel øget livskvalitet, der både er med til at forbedre børnenes chancer i livet, og som i sidste ende hjælper med til at gøre familien mere robust og selvhjulpen.

Besøg os her.

FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis, forskningsbaseret, videnskabeligt testet børnevægttabsprogram til børn ml. 7-15 år og deres familier med træning for både børn og forældre, kostvejledning, coaching, motivationsprogram og sociale events.


Hele programmet leveres af frivillige, og FitforKids samarbejder med de kommunale sundhedsplejer, julemærkehjemmene og lokale idrætsforeninger.


Besøg os her.

FBU ForældreLANDSforeningens formål er at samle, støtte og rådgive forældre, der har behov for særlig støtte efter servicelovens regler. De fleste forældre, som FBU er i kontakt med, er forældre med anbragte børn.

Den åbne anonyme telefonrådgivning; FBU - LINIEN kan informere om FBU's tilbud; De frivillige støttende og netværksskabende tilbud i FBU's 5 lokale foreninger, om FBU ForældreStøtte Herning, om muligheden for bisidder samt om temadage og weekendkurser for forældre.

Besøg os her.

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for en tryg barndom og bedre fremtid i både Grønland og Danmark. Foreningen Grønlandske Børn arbejder med hele opvæksten - fra særlige mødregrupper over støtte af familiens liv til projekter for anbragte børn og bisidning for børn i Grønland.

Organisationen har ca. 30 medarbejdere, ansatte i fem danske byer og fire grønlandske. Foreningen Grønlandske Børn blev etableret i 1924 og ledes af generalsekretær Puk Draiby.
H.M. Dronning Margrethe 2. er protektor.

Besøg os her.

Forælder Fonden er en privat social hjælpeorganisation. Hos Forælder Fonden kæmper vi mod tendenserne ved den sociale arv.

Børn af ufaglærte forældre har syv gange så stor risiko for, ikke at få en uddannelse som jævnaldrende med højtuddannede forældre.

At være enlig forsørger kaster ofte mørke skygger ned til næste generation. Her prøver vi at give et bidrag.

Besøg os her.

Foreningen Læsehunde henvender sig til børn med læseudfordringer. Læsehunde giver børn mulighed for at træne læsningen i trygge rammer og opleve, at læsning kan være både rart og sjovt, når man læser højt for en hund.

Læsehunden tilbyder ro, nærvær og en blød pels under læsningen, og den hverken retter eller dømmer barnet, hvis barnet læser forkert. Resultatet er motiveret læselyst. Foreningen Læsehunde har 75 frivillige læsehunde fordelt på 65 skoler og biblioteker landet over. I 2017 fik over 300 børn hjælp af en læsehund.

Besøg os her.

Fountain Houses vision er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer i stedet for patienter eller klienter og får mulighed for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, den enkelte selv bestemmer..

At arbejde er en stærkt identitetsskabende faktor for mennesker og retten til arbejde derfor fundamental. Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Fountain House er et sted at starte.

Besøg os her.

Frivilligcenter SR-Bistand understøtter gennem hjælp og vejledning et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem frivillighed.
Vi hjælper borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, som ellers kan være vanskelige at overskue alene.
Vi formidler viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af principiel karakter og påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde.

Besøg os her

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) er medlemsorganisation for over 80 lokale frivilligcenrte og selvhjælpsorganisationer fordelt på mere end 65 kommuner. FriSes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

FriSe tilbyder blandt andet konsulentbistand og uddannelsesmuligheder til sine medlemmer, indsamler og deler den nyeste viden og skaber netværk og samarbejde på tværs. FriSe driver derudover TechSoup Danmark, NGOjob.dk og frivilligjob.dk.

Besøg os her.

Fryshuset tror på, at alle unge bærer på en passion, som kan forandre eget liv, og som kan medvirke til at forandre verden. Fryshuset henvender sig til alle unge, men har særligt fokus på unge, som lever i udenforskab, og som har brug for en chance til!

Fryshuset skaber ungdomsfællesskaber, ungdomskultur og socialt entreprnørskab. Fryshuset giver opmuntring, tillid og ansvar og opbygger kundskaber og selvværd, som bringer individets iboende kraft frem.

Besøg os her.

Fødevarebanken er en frivilligbaseret NGO med to formål: at reducere madspild og give socialt udsatte borgere adgang til flere, mere regelmæssige, sundere og mere varierede måltider. Vi er den eneste organisation i Danmark, der systematisk og i stor skala adresserer både madspild i industrien og fødevaremangel hos socialt udsatte.

Siden 2009 har vi leveret friske overskudsfødevarer til sociale organisationer i hovedstadsområdet, og siden hhv. 2014 og 2017 også i Midt- og Nordjylland og i Syddanmark.

Besøg os her.

Gadespejlene hjælper unge med begrænsede voksenressourcer, i aldersgruppen 15-25 år, til et liv uden mistrivsel,  misbrug og kriminalitet.

Ressourcestærke voksne (40+) mentorer møder de unge mentees i et frivilligt og fortroligt match-forløb.
Gadespejlene er udelukkende i kommuner, hvor der er indgået en samarbejdsaftale, da man ønsker at være et supplement til den eksisterende kommunale indsats overfor målgruppen, og ikke et alternativ.

 

Besøg os her.

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem unge-ledet gadeidræt.

GAME arrangerer træninger, turneringer og events i streetbasket, gadefodbold, dans og parkour for børn og unge i udsatte områder i Europa, Mellemøsten og Afrika samt i gadeidrætshuse i København, Esbjerg, Aalborg og Viborg. Alle aktiviteter og faciliteter har til formål at sænke tærsklen og inkludere flere i gadeidrættens positive sociale fællesskaber.

Besøg os her

Alt for mange piger har det svært! Derfor har GirlTalk.dk som mission at hjælpe og rådgive unge piger til at håndtere deres livssituation og øge deres trivsel.

GirlTalk.dk har en chatrådgivning, hvor de unge piger kan søge hjælp ved at tale med uddannede, frivillige rådgivere. Udover chatrådgivning har GirlTalk.dk tilbud om samtalegrupper, workshops, foredrag og psykologforløb til pigerne.

GirlTalk.dk er et sted, hvor pigerne kan tale om alt, fordi alle er værdifulde og alle har brug for en tale med.

Besøg os her.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge på 12-25 år, der mangler nogen at tale med.

Haedspace er et projekt under Det Sociale Netværk og drives af over 450 frivillige. Her er ingen problemer for store eller små, og alt foregår på de unges præmisser. Vi har ikke journaler eller ventetid, og man kan komme forbi vores 18 headspaces til en snak uden forudgående aftale eller chatte med vores ungerådgivere. Ved behov for anden rådgivning bygger vi bro til andre tilbud.

Besøg os her.

Hellebro er en privat-stiftet værested for unge hjemløse, der holder åbent på alle hverdage mellem kl. 13-20.

På Hellebro får de unge varmen, gratis mad, en lur, et bad, godt selskab, tøjvask, mobilopladning, wifi, internetcafé, musikrum, bordtennis, samvær, hjælp til at komme videre i bolig, job eller skole eller fred til sig selv.

Kort sagt en pause fra gaden.

  

Besøg os her.

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, og assisterer landets virksomheder med at skabe job eller uddannelsesmuligheder til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. 

Samtidig forsøger High:five at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne og andre interessenter.
H.K.H. Prins Joachim er protektor for High:five.

Besøg os her.

Hjælp Voldsofre er en frivillig, humanitær og uafhængig forening, som siden 1981 har hjulpet ofre for vold, voldtægt, røveri og seksuelle krænkelser med råd og vejledning.

Hjælp Voldsofre ved, at der er mange ting at forholde sig til efter et traume, og foreningen står klar til at hjælpe ofre for vold trygt igennem forløbet, og tilbyder bl.a. advokat- og psykologhjælp.

 

Besøg os her.

HOME-START Familiekontakt tilbyder støtte fra frivillige familievenner til småbørnsfamilier, som er under pres. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud. HOME-START skaber det overskud, der skal til for, at der kan ske en forandring i familien. Lokalt ansatte koordinatorer sikrer, at familievennerne er klædt på til opgaven.

HOME-START er en del af Home-Start Worldwide og er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser. HOME-START støtter, fordi børn fortjener den bedste start på livet.

Besøg os her.

Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende forening, der ønsker at skabe alt fra spændende indhold til særlige øjeblikke og velvære for patienter med psykiatriske sygdomme.

Håb i Psykiatrien ønsker at inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og/eller pårørende i fællesskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb.

Besøg os her.

 

Indvandrer Kvindecentret er fællesskaber for etniske minoritetskvinder, for børn og for unge. Vi styrker netværk, bygger kompetencer og rækker ud til dem, der står længst udenfor. Det gør vi gennem 4 fokusområder: kompetence- og kapacitetsopbygning, social og juridisk rådgivning, ulighed i sundhed samt beskæftigelse.

Et stigende besøgstal på godt 14.000 besøg i 2017 skyldes, at Indvandrer Kvindecentret tilbyder rammer, åbningstider og tilbud, der er tilpasset familiernes hverdage og behov.

Besøg os her

INSP! er kort for inspiratorium. INSP! arbejder med at styrke den sociale sammenhængskraft og ændre de strukturer, der skaber social eksklusion. Dette gøres ved at fremme aktiv deltagelse i samfundslivet for særligt børn og unge.

INSP! er optaget af, hvordan alle aktørers ressourcer kan mobiliseres, udveksles og udvikles gennem nye tværgående samarbejder.

INSP! arbejder ikke med at løse ét problem, men på at skabe forudsætningerne for, at vi som mennesker, organisationer og samfund kan forebygge eller løse alle slags problemer.

Besøg os her.

Invicto tilbyder støtte til ofre, vidner og pårørende, som har været udsat for en forbrydelse eller voldsom oplevelse. Dette gøres via et forum på nettet, hvor man anonymt kan dele sin historie med andre og derigennem møde genkendelse og forståelse. 

Invicto tilbyder også foredrag om traumereaktioner, konflikthåndtering og personlighed/udvikling, og kan derudover opsætte målrettede fysiske samtalefora for f.eks. medarbejdergrupper eller i forbindelse med specifikke voldsomme hændelser.
 

Kirkens Korshær er en privat folkekirkeligt funderet hjælpeorganisation, der udfører socialt arbejde blandt udsatte mennesker i Danmark. Omkring 800.000 frivillige hjælper til i det sociale arbejde og driver de over 200 genbrugsbutikker, som til dels finansierer arbejdet med udsatte mennesker.

Kirkens Korshær driver varmestuer, herberger, bofællesskaber og samtaletjenester for hjemløse, fattige, psykisk syge, misbrugere, tidligere indsatte, ensomme og andre udsatte mennesker i 27 byer rundt om i Danmark.

Besøg os her.

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder b.la. frivillig tværfaglig rådgivning til børn, forældre, bonusforældre og andre pårørende.

Organisationens primære formål er, at tilbyde en helhedsorienteret indsats, til familier og børn, der er påvirket af enten familieopbrud, samlivsophør, eller skilsmisse, og med et fokus på det enkelte menneske, samt hele familien.

LFBF's rådgivning er landsdækkende samt gratis og anonym.

Besøg os her.

Landsforeningen Spor arbejder for, at der er kvalificeret og tilgængelig behandling og social støtte til voksne, der lever med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af seksuelle overgreb i barndommen.

Vi danner desuden netværk for senfølgeramte voksne med mulighed for at møde ligesindede. Derudover holder vi offentlige arrangementer samt undervisning af fag- og frontpersonale om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Besøg os her.

Lev er en privat landsdækkende organisation for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede.

Det økonomiske grundlag for Levs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. Levs årlige landsindsamling - Forglemmigej-dagen - finder sted den sidste fredag i august. Lev modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

Lev er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Besøg os her

Landsforeningen Lænken er en brugerdrevet interesseorganisation for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn.

Vi bringer vores resurser i spil og øger livskvalitet gennem sociale fællesskaber, empowerment og engagement. Vi samles på tværs af landet og bruger vores livserfaringer til at hjælpe andre, som slås med alkoholproblemer.

Vi nedbryder tabu om alkoholafhængighed ved at stå frem offentligt og fortælle vores historier og ved at samarbejde med andre.

Besøg os her.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder både for mennesker berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade og for deres pårørende.

LMS arbejder bl.a. for at give støtte, rådgivning og information til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, og til deres pårørende og andre interessenter, at skabe synlighed og nedbryde tabuer ved at øge viden om og forståelse for spiseforstyrrelser og selvskade og at sikre fællesskaber for personer, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade.

Besøg os her.

Lev Uden Vold vil sikre mere og bedre hjælp, når det gælder vold i nære relationer. Det skal ske ved konkrete tilbud til voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden, opkvalificering af fagfolk og ved at skabe opmærksomhed og debat i samfundet om vold i nære relationer.

Lev Uden Vold tilbyder juridisk rådgivning, efterværnsaktiviteter og driver en national hotline, der rådgiver mænd og kvinder, der har været udsat for vold eller selv er voldelige.
Pårørende og fagpersoner kan også få vejledning.

Besøg os her.

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer - asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBT-personers rettigheder i det danske asylsystem og for LGBT-flygtninges rettigheder i Danmark.


LGBT Asylum giver social og juridisk støtte til LGBT-asylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark.

Besøg os her.

Mange unge i gymnasiet og på ungdomsuddannelser føler sig usikre og pressede. Det kan skyldes problemer i familien, men det kan også handle om sociale eller følelsesmæssige problemer, stress i jagten på de høje karakterer og eksamensangst.

Appen LifeMap hjælper unge til at tackle problemerne, inden de vokser sig større. Det særlige ved appen er, at den indeholder en række film med unge, som har været i samme situation. Det giver mulighed for selvrefleksion at spejle sig i andre unge, der har haft lignende problemer, og som giver råd og vejledning. LifeMap guider de unge videre til professionel rådgivning, hvis nødvendigt. LifeMap er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Besøg os her.

Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg. Livsliniens kerneydelse er anonym rådgivning til selvmordstruede, deres pårørende og efterladte. Rådgivningen varetages af Livsliniens frivillige rådgivere på gennem telefon-, net-, og chatrådgivning.

Hver gang Livslinien møder en bruger i rådgivningen er noget det noget særligt. Livslinien rådgiver ikke ud fra bestemte psykologiske teorier, men tager højde for det enkelte menneske, som ringer ind.

Besøg os her.

Lær for Livet er et seks-årigt læringsprogram, der skal medvirke til at styrke anbragte børn og unges læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det sker i en kombination af intesive læringsforløb på Learning Camps og ved, at hvert barn får tilknyttet en mentor, der hjælper med lektier og alment dannende aktiviteter et par timer om ugen.

Programmet har tilknyttet følgeforskning fra DPU. Finansiering af programmet kommer fra fonde og 41 samarbejdskommuner.  

Læs for Livet indsamler gode bøger og donerer skræddersyede biblioteker til institutioner, som arbejder med udsatte børn og unge.

Derudover arbejder Læs for Livet bredt for at skabe bedre social mobilitet og forandring gennem læsning.

Besøg os her.

 
 
 

Medborgerne er en forening, der gennem metoden community organising opbygger bredt forankrede, lokale borgeralliancer.

Disse borgeralliancer samler lokale fællesskaber på tværs af tro, socialklasser, fagligheder, fritidsinteresser, alder og foreningsskel, så de sammen kan opnå politisk indflydelse på de beslutninger, der påvirker dem, deres hverdag og deres fremtid.

  

Besøg os her.

Muhabet er et aktivitets- og værested på Nørrebro for psykisk syge samt traumatiserede flygtninge og indvandrere.

Muhabets målsætning er at disse sårbare mennesker opnår et mere værdigt hverdagsliv samt en forbedret livskvalitet. Det sker ved, at personale og frivillige inkluderer dem i sociale fællesskaber, etablerer netværk og inkluderer dem i forskellige arbejdsfællesskaber, som derved resulterer i oplevelsen af, at de også kan være en del af det danske samfund trods den marginalisering, mange oplever.

Besøg os her

Natteravnene består af frivillige voksne, som i grupper på tre går tur i de ikoniske gule Natteravnejakker på forskellige tider af døgnet afhængig af lokale forhold og behov.

Målet er at skabe større tryghed og øget livsglæde, trivsel og integration for de unge.

4.000 frivillige Natteravne sikrer, at vores unge kommer sikkert hjem fra festen. Uden Natteravnene var festen slet ikke så munter. Natteravnene er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Besøg os her.

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Offerrådgivningen tilbyder også en mentorordning, hvis og når der er brug for et videre forløb, og samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Der ydes personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis og kan være anonymt.

Besøg os her.

ReDI School er en nonprofit tech-skole med fokus på digital empowerment af kvinder med flygtninge- og migrantbaggrund i København.

Vi tilbyder kurser i IT, der giver kvinderne nye professionelle muligheder på arbejdsmarkedet. ReDI School arbejder sammen med partnere fra både den private og offentlige sektor samt andre NGO'er og en gruppe af frivillige undervisere.

 

Besøg os her.

Rådet for Etniske Minoriteter har eksisteret siden 1983. I sin nuværende struktur udpeger integrationsministeren nu fem af rådets medlemmer, heriblandt formanden. Herudover er fem medlemmer valgt blandt medlemmerne af Repræsentantskabet for REM. 

REM rådgiver bl.a. ministeren i spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere i Danmark og afgiver høringssvar ved ny lovgivning, deltager i den offentlige debat og er repræsenteret i en række arbejdsudvalg og bestyrelser.
REM har tæt kontakt med offentlige og private beslutningstagere samt forskere på minoritetsområdet. Rådet sekretariatsbetjenes af SIRI.

Besøg os her

SMART Recovery er et verdensomspændende netværk af frivilligdrevne selvhjælpsgrupper, der har til formål at støtte enkeltpersoner i at opnå uafhængighed fra vanedannende adfærd.

SMART står for Self Management And Recovery Training. SMART Recovery selvhjælpsgrupper tilbyder gruppeforløb over hele landet for mennesker, der har eller har haft en dårlig vane og ønsker hjælp, støtte og inspiration til at håndtere deres afhængighed.

Besøg os her
Startlinjen er en landsdækkende og gratis telefonrådgivning for mennesker, der befinder sig i en vanskelig eller kritisk livssituation.

Startlinjens telefoner er åbne for henvendelser 365 dage om året kl. 16-23 og betjenes af frivillige, der er uddannet til at hjælpe den enkelte med at blive mere afklaret omkring sin situation, sine ressourcer og sine handlemuligheder.

Besøg os her
 
 

Thora Center er en landsdækkende organisation, som arbejder for et samfund, hvor seksuelle overgreb ikke finder sted. Organisationen tilbyder rådgivning, støttegrupper og behandlinger samt bisidning ved afhøringer.

Thora Center har eksisteret siden 1994 og har igennem de seneste 22 år ydet over 100.000 rådgivninger og behandlinger. Du kan være anonym, og støttegrupperne er gratis.

Besøg os her

 

TUBA tilbyder gratis hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

TUBA er til stede i 28 kommuner landet over og kan også hjælpe online via chatrådgivning eller brevkasse.Udover individuel terapi og gruppeterapi holder TUBA forskellige arrangementer for de unge, tager ud på skoler for at holde oplæg og laver undervisning for eksempelvis de fagpersoner, der møder børn af alkoholikere eller stofmisbrugere i deres arbejde.


Besøg os her.

Trampolinhuset er et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge, danskere og andre borgere i Danmark. Trampolinhuset arbejder for at skabe bedre integration gennem nærdemokrati.

Trampolinhuset arbejder for at skabe et samfund, hvor alle har mulighed for at arbejde, leve og deltage i fællesskabet. Hvert år deltager cirka 500 frivillige og praktikanter med og uden asylansøgerbaggrund i Trampolinhusets fællesskab og aktiviteter.

Besøg os her

Unge i Beredskabet er en landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med alle børn og unge med interesse for brand og redning. Vi er et inkluderende socialt fællesskab af brandkadet- ungdoms- og juniorbrandkorps på tværs af landet, som tilbyder børn og unge viden, oplevelser og kompetencer indenfor brand og redning.

Gennem deres deltagelse i beredskabet, ønsker vi at være med til at ruste og modne børn og unge til livet, både hvad angår uddannelse, job og det at få et godt børne-, ungdoms- og voksenliv.

Besøg os her.

 

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der har brug for en hjælpende hånd. Vi oplever et kæmpe engagement fra ungdommen nu til dags.Mere end 20.000 børn og unge lægger hvert år deres tid, hjerte og idérigdom i sammen at skabe ligeværdige ung-til-ung-fællesskaber. Vi tror på, at alle kan være noget særligt for nogen, og at alle har noget at tilbyde fællesskabet. Og vi inviterer alle med - også dem, der ikke ligner os selv, og dem, der ikke plejer at blive spurgt.

 

Besøg os her.