Verdensmål

Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål i alle vores indsatser og projekter. Verdensmålene fungerer både som inspiration og pejlemærke for, hvordan vi i Fonden for Socialt Ansvar kan gøre en forskel og sikre en positiv udvikling til gavn for alle.

Vores arbejde med FN's verdensmål

I Fonden for Socialt Ansvar har vi for alvor taget FN’s verdensmål til os. Vi arbejder målrettet og konkret med verdensmålene på flere niveauer, og særligt Bydelsmødrene har udmærket sig i arbejdet med FN’s verdensmål ved at blive certificeret af SDSN Northern Europe i Integration Solutions Report for at have en positiv effekt på konkrete verdensmål. Herunder ses hvilke verdensmål Fonden for Socialt Ansvar og vores indsatser arbejder med.

Mål 1: Afskaf fattigdom

I samarbejde med Egmont Fonden har vi fået mulighed for at give økonomisk støtte til nogle af de familier som baba og Bydelsmødre i forvejen er i kontakt med. I ’En Håndsrækning’ tildeles støtten ud fra en række kriterier, men fælles er, at den går til de familier med børn, som er i størst nød, og hvor der måske er sket en særlig hændelse som sygdom eller skilsmisse.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Alle vores indsatser arbejder med det tredje verdensmål, og målet er centralt i den forebyggende indsats for at styrke sårbare og udsatte gruppers sundhed og trivsel.

Natteravnene skaber tryghed og trivsel i gadebilledet og hjælper de unge i nattelivet. LifeMap, vores app, hjælper unge der mistrives og er ensomme, og i baba og Bydelsmødre arbejder vi for at skabe gode sunde familier med forældre der giver deres børn de bedste forudsætninger for at få et godt liv.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Viden og uddannelse er vigtige faktorer i livet. At kunne tilegne sig viden og få en uddannelse kræver overskud. I vores indsatser for mor, far, børn og unge arbejder vi for at skabe ressourcestærke familier, som er medvirkende til at sikre, at deres børn får uddannelser og kan blive en del af de mange sociale fællesskaber, som er vigtige for at trives i livet.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

I flere af vores indsatser arbejder vi med verdensmål nr. 5 om ligestilling mellem kønnene. Det kommer bl.a. til udtryk i Bydelsmødre, hvor der skabes sociale fællesskaber og netværk for kvinder, hvor kvinderne får viden om deres rettigheder, køn og seksualitet. Kvinderne får en platform, hvor de kan diskutere og blive opmærksomme på deres roller som kvinder, mødre, hustruer og medborgere i samfundet.

I baba dannes ligeledes sociale fællesskaber mellem fædre, hvor rollen som mand, far og medborger diskuteres og hvor fædrene får viden om, hvordan de kan være rollemodeller for deres børn og hvorfor far er vigtig.

Mål 8: Anstændige jobs

Gennem Bydelsmødre og vores projekt Kvinder i Job arbejder vi for at flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som er uden for arbejdsmarkedet, kommer i job. Det er til gavn for både kvinderne selv, deres familier og samfundet som helhed.

Mål 10: Mindre ulighed

Initiativet ’En Håndsrækning’, som er muliggjort i samarbejde med Egmont Fonden, giver os mulighed for at give økonomisk støtte til at nogle af de familier, som Bydelsmødre og baba møder. Den økonomiske håndsrækning er til børnene og kan dække udgifter til f.eks. fritidsaktiviteter og skoleudstyr. Gennem ’En Håndsrækning’ kan vi give børn i sårbare og udsatte familier de samme muligheder som børn fra ressourcestærke familier, og derved mindske uligheden i samfundet.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Baba, Bydelsmødre og Natteravnene arbejder med verdensmål nr. 11. Alle tre indsatser skaber lokale fællesskaber i lokalsamfund, hvor frivillighed er grundstammen. Civilsamfundet og det frivillige sociale arbejde er med til at sikre sammenhængskræften i lokalsamfundene, dér hvor den offentlige og private sektor ikke har ressourcerne til at sætte ind.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

I Fonden for Socialt Ansvar sikrer vi rammerne for frivillige ildsjæle. Vi sikrer, at vores indsatser har de bedst mulige forudsætninger for at yde et godt stykke arbejde og hjælpe flest muligt udsatte grupper i Danmark.

Vi skaber struktur og sørger for organisering og administration og vores indsatser har derfor et stærkt fundament og udgangspunkt for at gøre en forskel for udsatte grupper i samfundet. Vi fremmer retfærdighed, når vi gennem vores indsatser nedbryder de barrierer folk møder pga. køn, alder, race, etnicitet, religion, kultur og handicap. Social retfærdighed er vigtigt.

Vi bliver kun stærkere som samfund, når det grundlæggende princip om social retfærdighed er opfyldt. Når civilsamfundet og den offentlige og private sektor arbejder sammen og tager et ansvar for at gøre en forskel for alle i samfundet, opnår vi bedre resultater.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Vi mener, at samarbejde og partnerskaber mellem den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet er vejen frem, når det kommer til at løse helt konkrete udfordringer i samfundet. Derfor har vi i vores daglige arbejde et stort fokus på at pleje og skabe partnerskaber med andre aktører, så vi sammen kan gøre en indsats overfor sårbare og udsatte grupper i samfundet.