Good Governance i Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, stiftet den 1. december 2004.

Formål

I henhold til vedtægter og formål.

Hvem er vi?

FSA er paraplyorganisation for frivillige sociale indsatser, som byder ind med løsninger på en række af samfundets alvorlige problemer.

Hvorfor er vi her?

 • Alt for mange børn, unge og voksne lever med utryghed, isolation eller ensomhed, ligesom mange mennesker enten lever på kanten eller udenfor samfundet.
 • Vi ønsker i samarbejde med andre ambitiøse aktører på området samt på tværs af sektorer at være med til at skabe de bedste og de mest effektive frivillige sociale løsninger for ovenstående målgrupper.
 • Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for, at det frivillige sociale arbejde kan fungere i praksis.
 • Vi tror på, at et velorganiseret foreningsliv og andre former for inkluderende lokale fællesskaber er fundamentet for sammenhængskraften i vores samfund, og der er brug for alle kræfter, hvis vi skal udvikle velfærdssamfundet.

Hvad vil vi opnå?

 • Vi vil samle og samarbejde bredt med hele det frivillige sociale område gennem vores netværk for lederne af organisationerne.
 • Vi vil gennem professionel organisering af frivilligt socialt arbejde styrke så mange mennesker i Danmark som muligt til at blive en aktiv del af fællesskabet.
 • Vi vil gennem det frivillige sociale arbejde understøtte mere tryghed, mere inklusion og mere integration, og således give flere mulighed for at deltage.
 • Vi vil frisætte ildsjælsressourcer ved at tilbyde både frivillige og organisationer en udviklingsplatform samt et administrativt driftsfællesskab.
 • Vi vil organisere frivilligindsatser efter franchisemetoden og lave stordrift ud af mange små frivillige sociale initiativer med respekt for de enkelte organisationer og deres specialiserede viden om specifikke målgrupper.
 • Vi vil tilføre både kompetencer og kvalitet til de mindre og mellemstore indsatser, således at de frivillige kan nå ud til endnu flere.
 • Vi vil drive gode og veldokumenterede frivillige sociale indsatser med fokus på det der virker.
 • Vi vil skabe social innovation gennem udvikling af nye metoder og koncepter.
 • Vi vil arbejde målrettet med evaluering og videndeling internt imellem vores egne indsatser og alle netværkets medlemmer. Herudover deler vi vores viden med både kommuner, stat og det private erhvervsliv gennem de sociale medier, vores web, nyhedsbreve, evalueringsrapporter og når vi holder foredrag eller deltager i høringer, råd, udvalg og andre møder.

Hvad kendetegner os?

 • Alle vores koncepter skaber værdi både på individ- og samfundsniveau.
 • Vi arbejder altid sammen med alle, som kan bringe værdi ind i indsatserne og på den måde kan gøre ekstra gavn for målgruppen.
 • Vi engagerer os i indsatser og mål der er større end os selv og herunder f.eks. FN´s verdensmål.

Tilsynsmyndighed

Civilstyrelsen er fondens tilsynsmyndighed.

Bestyrelse

FSA ledes af en bestyrelse på 5-7 personer. Sammensætningen af bestyrelsen er fastlagt i fondets fundats.

Forretningsorden

Fondens og fondsbestyrelsens daglige arbejde er reguleret i fondens forretningsorden.

Skatteforhold

FSA indberetter alle donationer til SKAT.

Fondsbeskatningsloven

FSA er skattepligtige efter præcis samme regler og skattesatser som danske aktie- og anpartsselskaber.

Samfundsansvar

FSA tager via sit grundlæggende formål udpræget samfundsansvar inden for det sociale, tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende område.

Fonden arbejder også med FNs verdensmål.

Aflønning

FSA aflønner sit personale som normalt blandt danske NGO’er. Vederlaget afspejler det arbejde og ansvar, der følger af arbejdsopgaven.

Kommunikationsstrategi

FSA arbejder både konkret og strategisk med sin kommunikation. Fonden for Socialt Ansvar ønsker at opbygge et kendskab til og anerkendelse af fonden og fondens arbejde hos alle relevante interessenter og herunder uddelende fonde, donorer, staten, kommunerne, andre organisationer, almenbefolkningen, politikere, børn, unge og udsatte grupper m.fl.

God fondsledelse

FSA følger Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse i ikke erhvervsdrivende fonde, som det fremgår af den punktvise gennemgang af anbefalingerne herunder:

1: Åbenhed og kommunikation:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og skal udtale sig til offentligheden på den ikke-erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Alle pressehenvendelser eller henvendelser vedr. offentlige udtalelser foregår til FSAs kommunikationschef eller direktør. Det er som udgangspunkt direktøren, som repræsenterer FSA udadtil. I særlige spørgsmål kan det dog være bestyrelsesformanden, der udtaler sig. I fagspecifikke anliggender inden for de respektive indsatser er det i reglen indsatslederen/projektchefen, som udtaler sig.

2: Bestyrelsens opgaver og ansvar:

2.1. Overordnede opgaver og ansvar:

Bestyrelsen tager løbende – og som minimum en gang årligt stilling til strategien.

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

FSA følger anbefaling om, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den ikke-erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktionen.

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i fundatsen sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. fonds- og erhvervserfaring, alder og køn.

FSA følger anbefaling om, at der årligt i ledelsesberetningen og på den ikke-erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,
 • den pågældendes alder og køn,
 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 • om medlemmet anses for uafhængigt.

2.4. Uafhængighed:

FSA følger anbefaling om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 

Består bestyrelsen af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: 

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i FSA,
 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra FSA,
 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med FSA,
 • er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revisor,
 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,
 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær.

2.5. Udpegningsperiode:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, da medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen.

Aldersgrænsen er i fundatsen fastsat til 70 år.

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen:

Bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater evalueres hvert andet år.

Evalueringen af direktionen foregår hvert andet år i forbindelse med evaluering af bestyrelsen.

3: Ledelsens vederlag:

FSA følger anbefaling om, at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde, men kan få dækket direkte omkostninger ved deltagelse i bestyrelsens arbejde.

Nærværende Good Governance er godkendt på bestyrelsesmøde den 18. marts 2019.

Bestyrelsen:

 • Kurt Bardeleben, formand
 • Natasha Friis Saxberg, næstformand
 • Thor Rasmus Jørgensen
 • Søren Kaare-Andersen
 • Jørgen Meyer
 • Karen Ellemann
 • Anne-Marie Skov