Integration og medborgerskab

Integration og medborgerskab er fokus i flere af vores indsatser og underprojekter. I Fonden for Socialt Ansvar tror vi på, at vores samfund bliver et bedre sted for alle, hvis flere tager ansvar og hvis vi løfter udfordringer i forhold til integration, medborgerskab og demokrati i fællesskab.

Frivillighed

Medborgerskab og frivillighed går hånd i hånd. Når man laver frivilligt arbejde er man med til at tage ansvar for vores samfund, og uanset hvilken form for frivilligt arbejde man praktiserer, bidrager man til at styrke medborgerskabet i det danske samfund.

Frivillighed er limen der binder det hele sammen, og hvis vores velfærdssamfund skal opretholdes, så er vi nødt til at løfte i flok.

baba

Mange etniske minoritetsfædre deltager ikke i lige så høj grad i deres børns liv, som etniske minoritetsmødre gør. Derfor kommer fædrene til at halte bagefter, når det kommer til at engagere sig i børnenes liv i institutioner, skoler osv. I baba lærer fædrene, hvordan systemet fungerer i Danmark, og hvordan man kan være en aktivt deltagende far og rollemodel for sine børn. Viden om hinanden mindsker barriererne imellem fædrene og det danske system, og det er til gavn for alle – ikke mindst børnene.

Bydelsmødre

Bydelsmødrene skaber relationer og bygger netværk mellem kvinder på tværs af etnicitet med det formål at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til alle. I fællesskaberne og følelsen af at være en del af et lokalsamfund højnes integrationen og sammenhængskraften i samfundet.

Bydelsmødrene hjælper ikke bare de kvinder, de møder, mod bedre integration, de hjælper også sig selv. Det at bygge bro mellem kvinder og lokalsamfund styrker Bydelsmødrenes tro på, at de er en vigtig del af samfundet. Alt sammen til gavn for integrationen.

Mind the Democracy

Baba og Bydelsmødre står bag Mind the Democracy, som er et projekt, hvor vi arbejder for at fremme demokratisk dannelse. Alt for mange er ikke klar over, hvad det vil sige at være medborger og føler sig ikke rustet til at deltage i demokratiet. Det skyldes bl.a. manglende netværk og viden og følelsen af ikke at kunne bidrage til samfundet. Konsekvenserne heraf bliver bl.a. usikkerhed og isolation, hvilket kan smitte af på den næste generation.

Mind the Democracy uddanner frivillige til at facilitere lokale dialoger, hvor demokratisk dannelse og medborgerskab øves. Desuden afholdes lokale events, hvor mødet mellem mennesker fra forskellige miljøer og det fælles aktive medborgerskab er i fokus.

Formålet er, at Mind the Democracy! skal give viden og lyst til i højere grad at engagere sig i samfundet og bruge sin demokratiske stemme.