Social Innovation

Vi arbejder med social innovation på flere niveauer, og vi ønsker at udforske nye muligheder for tværsektorielt samarbejde om socialt arbejde i Danmark. Vi arbejder bl.a. med metodeudvikling, franchise koncepter og nye finansieringsformer.

Social outcome contracts og payment by results

Sociale investeringer er en ny måde at tænke finansiering af sociale velfærdsopgaver. I grove træk handler det om, at man bygger et økosystem bestående af f.eks. kommuner, der har et velfærdsproblem, som de gerne vil have løst, en investor som vil løbe den finansielle risiko for kommunen samt en eller flere serviceleverandører, som løser den konkrete opgave.

Kommunen betaler kun for det der virker (payment by results) eller deler den besparelse, som de opnår når projektet lykkes med leverandøren og/eller investor (social outcome contracts).

Mange kender impact investeringer fra bl.a. det grønne område imens social impact investments er nyt for de fleste i Danmark. Andre steder i Europa er social impact investments en almindelig måde at finansiere større projekter, som skal løfte socialt udsatte både på sundhed, trivsel, job og uddannelse.

I Fonden for Socialt Ansvar har vi arbejdet målrettet med sociale investeringer i flere år, og vi er en del af det nordiske samarbejde på området.

Metodeudvikling

Når vi arbejder med metodeudvikling kan det både være på et strategisk og et mere operationelt niveau. F.eks. kan det handle om at sikre videndeling og fornuftig organisering af frivilligsektoren, men det kan også handle om, hvordan vi bedst muligt driver frivillige foreninger eller i den anden grøft organiserer frivilligheden i franchise koncepter m.v.

Vi arbejder også med metodeudvikling i forhold til konkret faglighed og herunder f.eks. hvordan vi, i samarbejde med den offentlige sektor, skaber bedre læringsmiljøer i udsatte familier? Eller hvilken form for træning skal der til, for at isolerede indvandrerkvinder kan blive en del af samfundet og også jobmarkedet? Hvordan skal dialogmodellen se ud, hvis vi skal kunne tale med indvandrermænd om børneopdragelse, vold i familien, radikalisering eller andre alvorlige og tabubelagte emner? Eller hvordan skal vi møde de unge i natten, så de ved, at de kan bede os om hjælp, uden at vi rapporterer det nogen steder, stort set uanset hvad det drejer sig om?

Rugekassen

I Rugekassen stiller vi vores kompetencer og viden til rådighed for mindre frivillige sociale organisationer, som har brug for hjælp og støtte til at blive bæredygtige, landsdækkende initiativer. Vi ønsker at støtte iværksætteri og nyudvikling af det frivillige sociale område – og det gør vi gennem et struktureret og professionelt forløb i Rugekassen, hvor organisationerne får sparring, hjælp og undervisning.

Det Sociale Enzym

Den 1. november 2012 blev projekt Det sociale enzym sat i gang. Drivkraften og igangsætter var daværende adm. Direktør for KAB Jesper Nygård. Jesper er siden blevet adm. Direktør i Realdania.

Jesper Nygård har siddet i bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar i 10 år, og vi har valgt at arbejde videre ud fra Jespers visioner om, at vi I kernen af vores samfundsmodel har et "socialt enzym", som er et vigtigt tandhjul i det store samspil mellem marked, civilsamfund og den offentlige sektor. Det sociale enzym bygger på, at vi alle tager et større ansvar.

"Det sociale enzym" er et indspark i debatten om, hvordan vi bibeholder eller forbedrer vores allerede eksisterende velfærdssamfund. Det kræver bl.a., at vi alle ser os selv som medskabere af velfærd og ikke bare forbrugere af velfærd. Det/de sociale enzymer er alle de frivillige sociale indsatser, som kan være med til at binde de tre sektorer sammen og gennem dette kan skabe mere velfærd.

Nedenfor er tankerne bag "Det sociale enzym" visualiseret:

Jesper skriver bl.a. i sin bog: ”Det faglige engagement og virkelysten finder derhen, hvor der er plads til det – i sprækkerne i vores samfund og imellem søjler, enheder og aktører – og altså derfor mellem sektorerne, fordi det er her regler og normer finder mulighed for at blive udfordret og ændret. Denne afgørende innovation og værdiskabelse opstår – måske først og fremmest – i samspillet mellem disse samfundsmæssige strukturer”.

”Vi skal lede efter koblinger til menneskers fulde engagement og energi. Her er nøglen til, at vi alle bliver medskabere af velfærd og ikke bare forbrugere af velfærd”.

Du kan læse bogen Det sociale enzym her.